Lover for Beagle-Ringen-Norge,

reglene ble vedtatt på RS 01.02.2014

Lover for Beagle-Ringen-Norge, stiftet 22.04.1988.

Vedtatt av årsmøtet den 22.04.1988 med senere endringer, senest av 15.01.1994, sist RS 01.02.2014. 

Til hjelp under arbeidet med lovene utheves tidsfrister med farge

 
Kap 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Beagle-Ringen-Norge, forkortes til BRN. Beagle-Ringen-Norge er en sammenslutning av lokale ringer. BRN er samarbeidende med NHKF og omfatter rasen Beagle.
BRN er en uoffesiell rasering for beagle.
Forbundet har verneting på Gardermoen.

 §1-2 Formål
BRN har til formål:
Å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge.
Å bidra til å fremme positive aktiviteter med beagle og utviklingen av rasen.
Å arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av beaglen.
Å arbeide for å utvikle beaglens jaktegenskaper.
Å sørge for at avl av beaglen skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet.

Formålet søkes fremmet ved:
Å utbre kjennskap til Beagle, dens egenskaper og bruksområder.
Å være medarrangør ved utstillinger og prøver.
Å veilede og gi råd i avl og oppdrett gjennom avlsrådet for beagle.
Å utgi medlemsblad og hjemmeside.
Å bistå lokalringene i organisasjons-spørsmål med sikte på å oppnå optimalt samarbeide.

§1-3 Definisjoner
BRN`s struktur:
- Representantskapet (RS)
- Ekstraordinært RS
- Hovedstyret
- Valgkomite
- Lokalringer
-Faste utvalg
-Kontaktpersoner i områder uten lokalring


Kap 2 Medlemskap og krav til dette

§ 2-1 Medlemskap
Som medlem kan opptas lokalring eller direkte medlem som arbeider for å fremme BRN`s formål og som har lover i samsvar med NHKF og Norsk Kennel Klubs lovmal.
NKKs lovmal gjelder uavhengig av om bestemmelsene er tatt inn i ringens eget lovverk.
Lokalringenes medlemmer og direkte medlemmer må stå tilsluttet NHKF. Prøvemedlemmer er fritatt fra all kontingent det første året da oppdretter kan melde inn sine valpekjøpere og betale ½ pris av hovedmedlem for disse. Som prøvemedlem opptas valpekjøpere som ikke har vært medlem av BRN tidligere.
Lokalringene er forpliktet til å støtte BRN og NHKF`s virksomhet.
Styret kan nekte å oppta som medlem lokalring eller direktemedlem som antas å kunne skade BRN og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i Beagle-Ringen-Norge.
Lokalring kan startes der det ikke er naturlig ring fra før, fortrinnsvis en ring i hvert fylke, der det er minst nok medlemmer til å danne et interimstyre.

§ 2-2 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer i BRN skal betale den kontingent som er fastsatt av RS i BRN.
Medlemskontingent innkreves sentralt av BRN og utbetales lokalringene (som har avholdt årsmøte foregående år) innen 15.10.

§2-3 Medlemsplikter
Lokalringene er forpliktet til å støtte BRN og NHKF`s virksomhet samt å følge BRN`S og NHKF`s lover og bestemmelser.

§ 2-4 Opphør av medlemskap
Lokalringens medlemskap i BRN opphører ved:
a) Utmeldelse. Skriftlig varsel til BRN sendes senest 3 måneder før årsskiftet. Utmeldingen har virkning fra årsskiftet.
b) Oppsigelse av medlemskapet.
BRN`s RS kan vedta oppsigelse av medlem dersom det finner dette ønskelig. Oppsigelsen har virkning 3 måneder etter at årsmøtet fattet sitt vedtak.
c) Vesentlig misligholdelse av forpliktelser eller når lokalringen opptrer på en slik måte at det må antas å skade BRN`s eller NHKF anseelse utad.

Ved opphør av medlemskap før årsskiftet beholder lokalringens enkeltmedlemmer sine rettigheter i BRN ut kalenderåret.
 
§ 2-5 Disiplinære reaksjoner
Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet. Disiplinærsaker fra lokalringer sendes BRN – lokalring kan ikke selvstendig bringe saker etter NKK lover kap 7 (disiplinærsaker m.m.) til NKK.


Kap 3 Organisasjon

 §3-1 Høyeste myndighet
Beagle-Ringen-Norges høyeste myndighet er Representantskapet (RS) og avholdes hvert år innen 01.02.
RS fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av ringen (som krever ¾ flertall).
I tilfelle av stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

§3-2 Møte og stemmerett
Alle BRN`s lokalringer som har avholdt årsmøte innen fristen 30.11. for det år RS avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Hver lokalring har inntil 2 stemmer.
Det kan stemmes ved personlig fremmøte, ved fullmakt fra egen ring, maks 1 fullmakt pr representant.
Ringer som ligger geografisk langt unna RS kan stille på møtet via internett, f.eks SKYPE”.

§3-3 Innkalling
Dato for RS skal bekjentgjøres for lokalringene senest 01.11. hvert år, pr e-post til leder.
Det skal av styret innkalles til ordinært RS senest 01.11.
Fullstendig saksliste og sakspapirer må være utsendt via e-post senest 09.01, 3 uker før årsmøtet avholdes.
Med innkallelsen skal følge:
- Dagsorden
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være    Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 15.12.

Følgende dokumenter sendes lokalringenes leder innen 20.01. via e-post (elektronisk dokument avtalt på forhånd, post e.l):
- Årsberetning
- Regnskap. Fullt regnskap med revisors beretning framlegges først på RS, pga regskapsårets avslutning 31.12.  
- Budsjett for neste år.
-Forslag eller saker som lokalringene eller styret ønsker behandlet.
-Forslag fra lokalringene må være styret i hende/poststemplet senest 15.12.       

 

§3-4 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtets oppgaver er å:
1) Godkjenne eller nekte stemmerett for lokalringene, samt fullmakter.
2) Godkjenne innkallingen.
3) Godkjenne dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
4) Oppnevne møteleder.
5) Oppnevne referent(er).
6) Oppnevne tellekorps.
7) Oppnevne 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
RS skal videre behandle:
8) Behandle styrets årsberetning.
9) Godkjenne regnskap med revisors beretning.
10) Godkjenne budsjett for neste år.
11) Fastsettelse av kontingent og tilbakeføringsats til lokalringene.
12) Opprette og nedlegge lokalringer.
13) Behandle og fatte vedtak i alle saker fra lokalringer og hovedstyre som er ført opp på innkallingens dagsorden. Enkeltpersoner må føre sine saker for sin lokalring. Benkeforslag er ikke tillatt.
14) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
15) Velge:
a) - Leder for 2 år
    - Nestleder for 2 år og ikke samme år som leder.
b) - 4 styremedlemmer for 2 år. Det bør ikke være mer enn 3 i styret på valg.
c) - 2 varamedlemmer til styret for 1 år.
Leder kan sitte max 3 perioder, 6 år.
Styremedlemmene bør maks ta gjenvalg for 6 år, men styremedlem kan rykke opp til leder og kan da sitte max 2 perioder før denne går ut av styret for minst 1 år. (Valgkomitéen bør arbeide for utskiftning etter 6 år pr. styremedlem, men perioden kan forlenges når det ikke finnes kandidater som er villige til å overta).
d) - Revisor med vararevisor for 2 år. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.
e) - Valgkomité med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år. Den med lengst ansiennitet er leder og går deretter ut av valgkomitéen.
16) -Avlsråd, innstille 1 person til avlsråd, samt 1 vara for 1 år. Man bør arbeide for en rullering i avlsråd over tid. Medlem velges for 3 år.
17) Fastsette dato og sted for neste års RS.

 Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i ringen. Personer med disiplinærsaker mot seg kan ikke velges før karantene er opphevet.
Kun saker på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
Forslag til ordlydsendring til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Om kandidater trekker seg etter 05.01. innføres igjen benkeforslag på disse kandidatenes plasser.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært RS avholdes hvis RS, styret eller minst 1/3 av lokalringene forlanger det.
Møtet holdes innen 8 uker.
Møtet innkalles med minst 4 ukers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Forslag til ordlydsendring til saker på dagsorden kan fremsettes under RS, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært RS gjelder for øvrig så langt de passer. 


Kap 4 Styret m.v.

§4-1 Styret
Styret er BRN`s høyeste myndighet mellom representantskapsmøtene. 
Hovedstyret kan møtes ved videomøte, ved telefonmøte, e-post, dog fysisk minst 1 gang pr år.

§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og til sammen 3 styremedlemmer/ varamedlemmer er til stede.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene.

§4-3 Styrets oppgaver er å
- konstituere seg selv og velge kasserer og sekretær, dog kan kasserer og sekretær funksjonen velges utenfor styret når ingen i styret føler seg kompetente til disse vervene. Når sekretær og/ eller kasserer velges utenom styret har disse har ikke stemmerett, men må være medlem i BRN.
- lede BRN mellom Representantskapsmøtene
- avholde RS
- drive BRN i samsvar med BRN`s formål
- gjennomføre beslutninger truffet av RS
- oppnevne komitéer og representanter for BRN, og utarbeide retningslinjer for komitéer, redaktør, utvalg for jaktprøver, viltspor og utstillinger.
- søke å koordinere sine aktiviteter med lokalringene.

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomité
Valgkomitéen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komitéens arbeid. Valgkomitéen tar imot og kan selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes. Alle foreslåtte kandidater skal være forespurt på forhånd.
Den med lengst ansiennitet står som leder 1 år, for deretter å gå ut av valgkomitéen, og neste medlem rykker opp.
I tilfeller hvor styrets medlemmer trekker seg for gjenvalg, eller andre kandidater trekker seg  i siste liten innføres igjen benkeforslag ved valg på denne personen.

§5-2 Revisor
Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til RS. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.


Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært RS og må vedtas med minst 2/3 flertall av stemmeberettigete representanter på RS. Lovene og endringer av disse må sendes BRN`s hovedstyre for godkjennelse innen 1. oktober. BRN`s hovedstyre skal planlegge styremøte til ca 15.10. hvert år, slik at lovendringsforslag kommer lokalringene i hende innen 01.11. hvert år. Lovendringene trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks etter RS dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene
I tilfeller hvor BRN`s lover ikke strekker til,  gjelder NHKF`s lover.

§6-3 Oppløsning
For å oppløse BRN kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller BRN`s midler et av årsmøtet bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene og rettigheter NHKF for oppbevaring.

§6-4 Æresmedlemskap
Hovedstyret kan fremme for RS forslag på person som har gjort seg særlig fortjent til å tildeles Æresmedlemskap.

hentet fra BRN sine nettsider: http://www.beagleringen.no/

Del denne siden