Lover for Lokalringene tilknyttet BRN

Lover for Beagle-Ringen-distriktets navn stiftet [ ], BR- er en lokalring under Beagle-Ringen-Norge (BRN)

Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ]

Lovene er godkjent av NHKF. 

Til hjelp under arbeidet med lovene utheves tidsfrister med farge.

 
1 Innledende bestemmelser


§1-1 Organisasjon og virkeområde

Ringens navn er [ ], og forkortes til [ ]. Ringen er en lokalring under BRN som igjen er samarbeidende med NHKF og ringen er derfor forpliktet til å overholde NHKF`s lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NHKF`s Hovedstyre). Ringen plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NHKF`s lover og ikke å handle motstridende mot disse.
Ringen omfatter rasen beagle.
Ringen har verneting i [ ]. For lokalringene – by i ringens ”nedslagsfelt”.

 §1-2 Formål
 BR- har til formål:
Å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge.
Å bidra til å fremme positive aktiviteter med beagle og utviklingen av rasen.
Å arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av beaglen.
Å arbeide for å utvikle beaglens jaktegenskaper.
Å sørge for at avl av beaglen skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet.
Formålet søkes fremmet ved:
Å utbre kjennskap til Beagle, dens egenskaper og bruksområder.
Å være medarrangør ved utstillinger og prøver.
Å veilede og gi råd i avl og oppdrett gjennom avlsrådet for beagle.
Å ivareta medlemmenes interesser.
Å avholde treff, møter og kurser.
Å holde kontakt med harehundklubb og Jeger- og fiskeforening, samt lokale myndigheter.

 §1-3 Definisjoner
Lokalringens organer:
- Årsmøtet
- Ekstraordinært årsmøte
- Styret
- Valgkomite
- Faste utvalg

  
Kap 2 Medlemskap og krav til dette

§2-1 Medlemskap
Medlemmene er tilsluttet den lokale ring vedkommende geografisk tilhører, dersom det ikke er spesielt ønske om å være medlem av en annen ring.
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade lokalringen og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i lokalringen. Person nektet tatt opp i lokalringen som medlem kan anke avslag til BRN`s hovedstyre.

§2-2 Medlemskontingent
Kontingenten betales sentralt til BRN. BRN tilbakefører tilgodehavende til ringene innen 15.10. For øvrig skal ringen være selvfinansiert.
Alle medlemmer må i tillegg være medlem i harehundklubb. Prøvemedlemmer er fritatt fra all kontingent det første året da oppdretter kan melde inn sine valpekjøpere og betale ½ pris av hovedmedlem for disse. Som prøvemedlem opptas valpekjøpere som ikke har vært medlem av BRN tidligere.
Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.

§2-3 Medlemsplikter
Medlemmene er forpliktet til å støtte BR-, BRN og NHKF`s virksomhet samt å følge BRN og NHKF`s lover og bestemmelser.

§2-4 Opphør av medlemskap
Medlemskap i BR- opphører ved:
a) Utmeldelse
b) Strykning besluttet av BR- styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til BR-

§2-5 Disiplinær reaksjoner
Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.
Disiplinærsaker mot lokalt medlem behandles i BR-`s styre og sendes BRN`s hovedstyre til videre behandling.

Kap 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet
BR-`s høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 30.11.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av ringen (som krever ¾ flertall).
I tilfelle av stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

§3-2 Møte og stemmerett
Alle BR-`s medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.
På BR- årsmøte kan BRN`s hovedstyret møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene innen 15.09. via ringens eventuelle hjemmeside, sms eller post.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte senest 09.11. (med minst 3 uker før berammet årsmøte ). Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post, sms eller i adressert medlemsblad.
Med innkallelsen skal følge:
- Dagsorden
- Forslag som styret ønsker fremmet vedlegges dagsorden.
- Forslag eller saker som medlemmene ønsker behandlet må være styret ihende innen 16.11. (senest 14 dager) før årmøtet.
- Forslag til kandidater til valgene i lokalringen og BRN`s hovedstyre må være Valgkomitéen i hende/poststemplet senest 01.11. - senest 4 uker før berammet årsmøte. Alle kandidater må være forespurt på forhånd.
Valgkomitéen skal offentligjøre alle innkomne forslag på kandidater, samt anbefale sin egen kandidat til alle verv innen 09.11. - senest 3 uker før berammet årsmøte.
Styrets medlemmer på valg må informere ringen og valgkomitéen om de tar tar gjenvalg og disse opplysningene skal offentliggjøres innen 01.10. hvert år, sammen med styrets innkalling til årsmøte og om mulig via ringens hjemmeside.
I tilfeller hvor kandidater trekker seg for valg i siste liten, innføres igjen benkeforslag ved valg på denne personen.

 Følgende presenters på årsmøtet:
- Årsberetning
- Regnskap med revisors beretning
- Budsjett for neste år

 

§3-4 Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtets oppgaver er å:
1) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer
2) Godkjenne innkallingen
3) Godkjenne dagsorden samt å gi observatører rett til å være til stede
4) Oppnevne møteleder
5) Oppnevne referent(er)
6) Oppnevne tellekorps
7) Oppnevne 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
Årsmøtet skal videre behandle:
8) Behandle årsberetning
9) Godkjenne regnskap med revisors beretning
10) Godkjenne budsjett for neste år
11) Opprettelse og nedleggelse av utvalg
12) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden.
13) Velge 2 representanter til RS. Disse bør komme i tillegg til ringens eventuelle representanter i hovedstyre, da hver representant kun bør ha 2 stemmer.
14) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
15) Velge:
a) - Leder for 2 år
    - Nestleder for 2 år og ikke samme år som leder.
b) - 4 styremedlemmer for 2 år. Det bør ikke være mer enn 3 på valg i styret.
c) - 2 varamedlemmer for 1 år.
Benkeforslag er ikke tillatt.
d) - Revisor for 2 år.
e) - Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år
16) Avlsråd, velge ringenes kandidat til avlsrådet.
17) Fastsette dato for neste års årsmøte.

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i BR-. Personer med disiplinærsaker mot seg kan ikke velges før karantene er opphevet.
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
Forslag til ordlydsendring til saker på dagsorden kan fremsettes under RS, dog ikke ved valg.

 §3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 1/3 av medlemmene for-langer det.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Forslag til ordlydsendring til saker på dagsorden kan fremsettes under RS, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

 
Kap 4 Styret m.v.

 §4-1 Styret
Styret er BR- høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 §4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og 3 styremedlemmer/varamedlemmer er til stede.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene på eventuell hjemmeside.

 §4-3 Styrets oppgaver er å
- Konstituere seg selv og velge kasserer og sekretær. Dog kan sekretær og kasserer velges utenfor styret innen 15.12., dog kan kasserer og sekretær funksjonen velges utenfor styret når ingen i styret føler seg kompetente til disse vervene. Når sekretær og eller kasserer velges utenom styret har disse har ikke stemmerett, men må være medlem i BRN.
- lede BR- mellom årsmøtene
- avholde årsmøte
- drive BR- i samsvar med BR- formål
- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
- oppnevne komitéer og representanter for BR-, og utarbeide retningslinjer for særkomitéer, redaktør for hjemmeside/medlemsblad
- søke å koordinere sine aktiviteter med andre ringer, lokale hundeklubber og jeger- og fiskeforeninger.

Ringens kontakt med HS:
Sende inn stoff til medlemsblad og hjemmeside
Følgende oppgaver sendes styret i BRN innen 15.12.
Årsberetning
Revidert regnskap
Protokoll fra årsmøtet
Oppgave over BR- styre, med adresser, e-post og telefon nummer

BRN`s plikter ovenfor BR-:
Overføre medlemslister jevnlig og overføre skyldig kontingent innen 15.10.


Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komitéer

§5-1 Valgkomité
Valgkomitéen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komitéens arbeid.
Medlemmene i styret må offentliggjøre om de tar gjenvalg og offentliggjøre dette for valgkomitéen og evt. hjemmeside innen 26.10.senest 5 uker før berammet årsmøte.
Valgkomitéen skal ta imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes. Forslag på kandidater  fra lokalringens medlemmer skal være valgkomitéen i hende innen 01.11. -senest 4 uker før berammet årsmøte.

Styret i BRN gjør her oppmerksom på at riktig dato her ville være 02.11, men for å gjøre det lettere å huske datoer, foreslår vi 01.11. – siden denne datoen fremgår flere ganger tidligere.

Styrets innstilling: Dersom det ikke kan fremsettes benkeforslag på valg, og valgkomitéens arbeid skal være hemmelighetsstemplet, så forsvinner demokratiet ved at medlemmene ikke på forhånd kan bestemme seg for hvem de ønsker å stemme på.

§5-2 Revisor
Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

 
Kap. 6 Lovendringer

§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært RS og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovforslag må tas opp i lokal ring og sendes BRN HS innen 01.10.  
BRN`s hovedstyre skal planlegge styremøte til ca 15.10. hvert år, slik at lovendringsforslag kommer lokalringene i hende innen 01.11. hvert år. Lovendringene trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks etter RS dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene
I tilfeller hvor BRN`s lover ikke strekker til, gjelder NHKF`s lover.

§6-3 Oppløsning
For å oppløse ringen kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller ringens midler BRN som oppbevarer midlene i opptil 5 år i påvente av reoppstart av BR-. Om ikke lokalringen BR- startes opp igjen tilfaller midlene BRN.

hentet fra BRN sine nettsider; http://www.beagleringen.no/

Del denne siden